Hoe werkt While in Python?

Hoe werkt While in Python?

Een while statement begint met een test, en als de voorwaarde True oplevert, wordt het blok code onder de while uitgevoerd. Wanneer het blok code uitgevoerd is, gaat Python terug naar de test na de while , en test die opnieuw. Als de voorwaarde nog steeds True oplevert, dan wordt het blok code nogmaals uitgevoerd.

Wat is een loop programmeren?

Loops, ofwel lussen in programmacode zijn delen in de programmacode die keer naar keer herhaald worden behalve wanneer aan een bepaalde waarde wordt voldaan waarna de code weer verder gaat.

Welke operator gebruik je om te kijken of twee variabelen dezelfde waarde hebben?

De modulo-operator wordt vaak gebruikt om te controleren of ene getal even of oneven is. Als geldt a % 2 == 0; , dan is a een even getal (want er is geen restwaarde).

Lees ook:   Hoe maak je een uurrooster op?

Welke operator wordt in JavaScript gebruikt om een waarde aan een variabele toe te kennen?

JavaScript:

Operator Voorbeeld Hetzelfde als
-= a -= b a = a – b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b
%= a %= b a = a % b

Wat is een Toekenningsoperator?

De simpelste toekenningsoperator is het is-teken (“=”). Dit wordt gebruikt om het resultaat van een expressie toe te kennen aan een variabele, bijvoorbeeld: x = 1 + 2 + 3 of x = y + z. De andere toekenningsoperators zijn eigenlijk verkorte schrijfwijzen waarmee het is-teken en een andere operator worden gecombineerd.

What does while loop mean in Python?

Python While Loop. The Python While Loop is used to repeat a block of statements for given number of times, until the given condition is False. While loop start with the condition, if the condition is True then statements inside the while loop will be executed.

What is C for loop?

The For Loop is a basic technique in C programming, and has remained largely unchanged in the languages based on or inspired by C, such as C++, Java, Objective-C, C#, D, and JavaScript. Its main purpose is to repeat a section of code a predefined number of times.

Lees ook:   Wie maken de games?

How to use while loop in Python?

In Python , indefinite iteration generally takes the following form: while (CONDITIONAL EXPRESSION): EXECUTE STATEMENTS You initiate the loop with the while keyword, then set the condition to be any conditional expression. A conditional expression is a statement that evaluates to True or False.

What is while loop in JavaScript?

While Loop. In JavaScript, a while statement is a loop that executes as long as the specified condition evaluates to true. The syntax is very similar to an if statement, as seen below. The while statement is the most basic loop to construct in JavaScript.

Python While Loop. The Python While Loop is used to repeat a block of statements for given number of times, until the given condition is False. While loop start with the condition, if the condition is True then statements inside the while loop will be executed.

The For Loop is a basic technique in C programming, and has remained largely unchanged in the languages based on or inspired by C, such as C++, Java, Objective-C, C#, D, and JavaScript. Its main purpose is to repeat a section of code a predefined number of times.

Lees ook:   Wie bouwde de ark?

In Python , indefinite iteration generally takes the following form: while (CONDITIONAL EXPRESSION): EXECUTE STATEMENTS You initiate the loop with the while keyword, then set the condition to be any conditional expression. A conditional expression is a statement that evaluates to True or False.

While Loop. In JavaScript, a while statement is a loop that executes as long as the specified condition evaluates to true. The syntax is very similar to an if statement, as seen below. The while statement is the most basic loop to construct in JavaScript.

Related Posts