Kan een pachter onderverhuren?

Kan een pachter onderverhuren?

Wanneer een pachter het pachtgoed geheel of gedeeltelijk in huur geeft aan een derde, dan spreken we van onderpacht. De pachtwet verbiedt de pachter om een onderpacht af te sluiten. De pachter moet de schriftelijke toestemming hebben van de verpachter. De toestemming van de verpachter moet voorafgaandelijk zijn gegeven …

Hoe lang duurt een pachtcontract?

Volgens de pachtwet zal een pachtovereenkomst steeds een minimale duur van 9 jaar bedragen. Net zoals bij handelshuur kan een pachtovereenkomst niet minder dan 9 jaar bedragen. Indien een pachtovereenkomst voor een kortere termijn wordt overeengekomen, zal deze automatisch een duurtijd kennen van 9 jaar.

Hoe wordt Prijzij berekend?

In de praktijk wordt zeer vaak een regeling getroffen tussen de afgaande en opkomende pachter. De prijzij dient overeen te stemmen met de waarde van het stro, de mest en de navette bij het einde van de pacht, met als maximum de door de pachter werkelijk gemaakte kosten.

Hoe Pachtwet omzeilen?

Advocatenkantoor elfri.be De partijen moeten de bedoeling hebben de overeenkomst onder de pachtwet te stellen. Anderzijds dient opgemerkt te worden dat de overeenkomsten niet mogen ontstaan vanuit de bedoeling de pachtwet en haar dwingende bepalingen te ontduiken, indien alle bestaansvoorwaarden daartoe zijn vervuld.

Wat als pachter niet betaald?

De pachter kan de herziening vragen van de prijs van een lopende pachtovereenkomst (art. III, 5 P.W.) en voor zover het wettelijk bedrag overschreden is moet het teveel betaalde aan de pachter op zijn verzoek terugbetaald.

Wie betaalt Prijzij?

Als de pacht eindigt, moet de pachter de grond terug geven in de staat zoals hij het gekregen heeft, met uitzondering van de waardevermindering door overmacht en ouderdom. De pachter van zijn kant ontvangt van de verpachter een prijzijvergoeding.

Hoe pacht bewijzen?

De pachter mag in de meeste gevallen met getuigen en vermoe- dens bewijzen, de verpachter alleen met een geschrift, en zelfs wanneer er een geschrift bestaat, kan de pachter er de inhoud van betwisten.

Hoe voorkooprecht omzeilen?

U kunt het voorkooprecht omzeilen door enkel de blote eigendom te verkopen in combinatie met een “recht van gebruik en bewoning”. In een tweede fase kan er dan afstand van vruchtgebruik gedaan worden.

In de wet is expliciet bepaald dat u als pachter niet bevoegd bent tot onderverpachting. Dit wordt alleen anders als de verpachter u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onderverhuren mag dus niet.

Related Posts