Kan je een concurrentiebeding weigeren?

Kan je een concurrentiebeding weigeren?

Kan ik een concurrentiebeding weigeren? Weigeren kan altijd, alleen zal een werkgever zich ook niet altijd kunnen vinden in uw weigering. Wellicht is het wel mogelijk te onderhandelen over de inhoud van het concurrentiebeding om zodoende te trachten het beding af te zwakken.

Is een concurrentiebeding verplicht?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen u en uw werkgever. In een concurrentiebeding staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of als u zelf een bedrijf start. Ook als u een nieuwe functie bij een andere werkgever krijgt, moet u zich vaak hieraan houden.

Hoe rechtsgeldig is een concurrentiebeding?

Volgens de wet is een concurrentiebeding in het algemeen geldig als het voldoet aan twee minimale voorwaarden: De werknemer moet meerderjarig zijn (achttien jaar of ouder), én. Het beding moet schriftelijk overeengekomen zijn.

Hoe kom je van een concurrentiebeding af?

U kunt proberen om in overleg met uw werkgever tot overeenstemming te komen over het laten vervallen van uw concurrentiebeding. Als dit niet lukt, kunt u een rechter verzoeken om het beding te vernietigen of te beperken.

Waarom geen concurrentiebeding?

Concurrentie kan toch onrechtmatig zijn. Je hebt als werkgever géén concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen en een ex-werknemer gaat werken bij de concurrent. Daarvoor geldt wel als voorwaarde dat er ook een boeteclausule in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. …

Wat mag een werkgever opnemen in een concurrentiebeding?

Met een concurrentiebeding beschermt u uw bedrijf als uw werknemer weggaat. Uw werknemer mag dan bijvoorbeeld niet bij de concurrent gaan werken. Of een eigen bedrijf beginnen in dezelfde branche. Een concurrentiebeding mag u alleen opnemen in een vast contract.

Hoe specifiek moet een concurrentiebeding zijn?

Het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn Vaak staat het in de arbeidsovereenkomst. Het kan ook in een aparte overeenkomst of in een personeelsreglement zijn opgenomen. Hoe dan ook moet je er altijd schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. Is dat niet het geval, dan kan je werkgever er geen beroep op doen.

Welke wettelijke regels gelden op het gebied van een concurrentiebeding?

In het burgerlijk wetboek (artikel BW 7:653) is geregeld waaraan een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst moet voldoen. Het is een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn.

Wat mag wel en niet concurrentiebeding?

Verschil relatiebeding en concurrentiebeding Na ontslag mag uw ex-werknemer uw klanten niet benaderen of uw klantenbestand meenemen. Hij mag dus ook niet gaan werken bij uw klanten of zakelijke relaties. Wel mag hij bij de concurrent aan het werk als dat geen relatie is van uw bedrijf.

Hoe kun je onder een concurrentiebeding uitkomen?

U kunt in principe niet onder uw concurrentiebeding uitkomen. Maar probeer altijd eerst met uw werkgever te praten over het veranderen of vernietigen van uw concurrentiebeding. Wil uw werkgever niet vrijwillig meewerken, dan kunt u de rechter vragen het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Hoe waterdicht is een concurrentiebeding?

Toch is een concurrentiebeding niet altijd waterdicht… Bij veel bedrijven wordt in het arbeidscontract een concurrentiebeding opgenomen. Dit beding houdt in dat werknemers een verbod krijgen om na het eindigen van het contract hetzelfde werk te doen bij een andere werkgever.

Hoe kom je onder een concurrentiebeding uit?

Hoe hoog mag de boete van een concurrentiebeding zijn?

Aan overtreding van een concurrentiebeding wordt vaak een dagelijks oplopende boete verbonden. Na één of twee jaar loopt dit bedrag op tot tienduizenden euro’s. De hoogte van deze boete kán door rechter worden gematigd, maar zij hoeven dat niet te doen.

Hoe kan ik onder een concurrentiebeding uit?

Eerst in gesprek met de werkgever Het is verstandig om in gesprek te gaan met de werkgever over het concurrentiebeding. Het is belangrijk om in dit gesprek openheid van zaken te geven wat betreft de de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever. In dit gesprek kunnen werknemer en werkgever elkaars belangen bespreken.

Is een concurrentiebeding geldig bij ontslag?

Een concurrentiebeding vervalt niet bij ontslag! Het is voor een werknemer daarom zaak met werkgever proberen af te spreken dat een eventueel concurrentiebeding vervalt. Een dergelijke afspraak kan bijvoorbeeld worden gemaakt bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst.

Related Posts