Wat is een kernconcept?

Wat is een kernconcept?

Het is een aanpak voor wereldoriëntatie waarbij doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie en andere op inzicht gerichte kerndoelen.

In een kernconcept zitten allerlei begrippen die met elkaar samenhangen. Zoals ‘macht en regels’, ‘evenwicht en kringloop’ en groei en leven’. Het werken met kernconcepten biedt mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle en actieve wijze de wereld te laten verkennen.

Welke kernconcepten zijn er?

De 23 kernconcepten zijn geen losse begrippen maar ze zijn te koppelen aan vier hoofd concepten, te weten vorming, verhouding, binding en verandering . De gereedschapskist van maatschappijwetenschappen kent dus vier hoofdvakjes, met daarin de bijbehorende kernconcepten .

Lees ook:   Wat betekent Chr van Toyota?

Wat zijn de aspecten van het Hoofdconcept vorming?

De volgende kernconcepten horen bij het hoofdconcept vorming . Veel gedrag dat we vertonen is aangeleerd gedrag; we hebben het ons eigen gemaakt onder invloed van de omgeving waarin we opgroeien en leven . Daarnaast hebben we eigenschappen die van nature bij onszelf horen; ze zijn niet aangeleerd maar aangeboren .

Wat is verwerving maatschappijwetenschappen?

Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groepen en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen. Mensen brengen de cultuur van een groep of samenleving over aan nieuwkomers.

Wat is het kernconcept identiteit?

Wat is identiteit? Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt en dat hij als kenmerkend en blijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid van zijn kennis over de groep(en) waar hij wel of juist ook niet deel van uitmaakt.

Lees ook:   Hoe maak je een grijze kleur?

Wat is macht maw?

macht: vermogenom hulpbronnenin te zetten om bepaalde doelstellingen te bereiken en de handelingsmogelijkheden vananderentebeperkenoftevergroten. gezag: machtdie als legitiem beschouwd wordt. conflict: situatie waarin (actoren) elkaar tegenwerken … eigen doel….

Wat zijn uitdrukkingsvormen?

Visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld, een uitdrukkingsvorm. Visualisatie kan gebruikt worden in verschillende betekenissen. Afbeelding. Een uitgedrukt beeld, een zichtbare voorstelling van iets wat in werkelijkheid of in gedachte bestaat.

Welke paradigma’s zijn er?

De paradigma’s in het kort:

  • Rationele-actor-paradigma. Actoren streven zoveel mogelijk hun eigenbelang na.
  • Sociaal-constructivisme-paradigma / interactionisme-paradigma. Gedrag van mensen wordt bepaald door hoe zij (gezamenlijk) de werkelijkheid zien, wat ze denken dat waar is.
  • Functionalisme-paradigma.
  • Conflict-paradigma.

Wat is het Veranderingsvraagstuk?

Hoofdconcept verandering: het veranderingsvraagstuk De oorzaken dat een samenleving verandert en hoe de samenleving verandert.

Wat zijn de culturele identiteiten?

Een culturele identiteit ontstaat als een samenleving kiest voor een groepsverbondenheid die deze zelf definieert op grond van gemeenschappelijke waarden en normen (zie ook: Amitai Etzioni) en op grond van een gemeenschappelijk verleden.

Related Posts