Wat is een stichting Aandelenbeheer?

Wat is een stichting Aandelenbeheer?

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de vennootschap en van de ondernemingen die door de vennootschappen in stand worden gehouden en wel op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd en dat …

Wat is het nut van een STAK?

De stichting administratiekantoor is een stichting die u opricht om uw aandelen te beheren. De STAK koppelt het stemrecht los van het winstrecht. Het stemrecht blijft bij de stichting, met u als ‘overdragende aandeelhouder’ in het bestuur. De winstdeling wordt door de STAK uitgekeerd aan de certificaathouders.

Wat is het nut van een stichting administratiekantoor?

Een stichting administratiekantoor, beter bekend als STAK, is een stichting die wordt opgericht om een scheiding te maken tussen stemrechten en economische rechten. De STAK zal dividend doorstorten naar de certificaathouders en het bestuur van de STAK zal het stemrecht houden in plaats van de certificaathouders.

Wie richt een STAK op?

Een stichting administratiekantoor (STAK) is een stichting die wordt opgericht om de twee rechten van een aandeel los te koppelen: namelijk, het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en het recht op dividenduitkering (uitkering van een deel van de winst).

Kan een stichting aandelen hebben?

Bij certificering van aandelen worden aandelen in een stichting geplaatst, die daarmee de zeggenschap over de aandelen uitoefent. Deze stichting, ook wel Stichting Administratiekantoor (STAK) genoemd, geeft vervolgens certificaten van aandelen uit aan de oorspronkelijke aandeelhouder.

Wat is een stichting zonder onderneming?

Een stichting zonder onderneming betaalt geen belasting. Voert u wel structureel commerciële activiteiten uit? Dan betaalt u vennootschapsbelasting over de winst. U kunt gebruikmaken van de aftrekposten voor vennootschapsbelasting, zoals verschillende vormen van investeringsaftrek.

Waarom stemrechtloze aandelen?

Een stemrechtloos aandeel heeft dus altijd winstrecht. Daarnaast zal de B.V. Aan de aandeelhouder komt altijd het zogeheten vergaderrecht toe: het recht te worden opgeroepen voor algemene vergaderingen, deze te mogen bijwonen en daar het woord te voeren. Stemrecht heeft de stemrechtloze aandeelhouder niet.

Kan een STAK aandelen kopen?

Om over te gaan tot het certificeren van aandelen richt je eerst een stichting administratiekantoor (STAK) op. Jij draagt vervolgens aandelen in jouw onderneming over aan deze STAK. Daarvoor is een notariële akte van aandelenoverdracht nodig. Dit kan dus niet met een normale onderhandse overeenkomst.

Heeft een stichting administratiekantoor aandeelhouders?

Een stichting administratiekantoor (afgekort: STAK) is een bijzondere vorm van een stichting die als doel heeft aandelen onder zich te houden en op basis hiervan certificaten uit te geven. Het bestuur van de stichting heeft zeggenschap als aandeelhouder in de bedrijven waar men aandelen van heeft.

Is een STAK een vennootschap?

Een Stichting Administratiekantoor is een rechtspersoon die opgericht wordt bij notariële akte. Een STAK heeft geen leden (zoals een VZW) en geen vennoten (vennootschap).

Related Posts