Wat is een Tweefasenproces?

Wat is een Tweefasenproces?

Gedacht werd aan de invoering van een tweefasenproces, waarin door de rechter eerst over de schuld wordt beslist en als deze is vastgesteld de procedure wordt voortgezet over de strafmaat, waarbij slachtoffers meer ruimte krijgen om hun standpunten naar voren te brengen.

Wat is een strafrechtelijk beginsel?

Het legaliteitsbeginsel (in het strafrecht ook bekend als het nulla poena-beginsel) houdt in dat het handelen van bevoegd gezag gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige bepaling. Het voorkomt dat de wetgever met terugwerkende kracht regels kan opleggen.

Wie stelt de processtukken samen?

In de Wet Processtukken zijn nieuwe bevoegdheden gecreëerd voor de OvJ en de verdachte met betrekking tot de kennisneming tot processtukken. De vraag die vervolgens opkomt, is of in de Wet Processtukken voldoende rekening is gehouden met de eisen die worden gesteld in het EVRM.

Wat betekent nulla Poena?

Het legaliteitsbeginsel of nulla poena-beginsel houdt in dat een persoon alleen gehouden kan worden aan wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die persoon datgene doet waarop die wet betrekking heeft. Het voorkomt dat de wetgever met terugwerkende kracht regels kan opleggen.

Wat is strafvorderlijk legaliteitsbeginsel?

Het legaliteitsbeginsel in strafprocessueel opzicht Bij het strafprocessuele of strafvorderlijke legaliteitsbeginsel gaat het erom dat strafvordering alleen plaatsvindt op de wijze zoals die in de wet is voorzien (art. 1 Sv). Het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel noemt men ook wel het nulla pulla beginsel.

Wat houdt het legaliteitsbeginsel van het Wetboek van Strafrecht in?

Het legaliteitsbeginsel gaat over twee dingen: ten eerste moet alles wat de overheid doet, gebaseerd zijn op de wet. Ten tweede mogen (de meeste) nieuwe wetten niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Elk handelen van de overheid moet een basis hebben in de wet. …

Wat is een slachtoffer advocaat?

Bent u het slachtoffer van een gewelds- of een zedenmisdrijf, bijvoorbeeld een verkrachting of aanranding? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u onder omstandigheden recht op een gratis advocaat. De politie en officier van justitie mogen bijstand door een advocaat nooit weigeren.

Related Posts