Wat is Inningsbevoegd?

Wat is Inningsbevoegd?

Een pandhouder heeft het recht van parate executie. Volgens de wet houdt de inningsbevoegd van de pandhouder in dat de pandhouder in en buiten rechte nakoming van de vordering kan eisen en betalingen in ontvangst kan nemen. …

Wat is een vordering op naam?

De ‘vordering op naam’ wordt ook wel als gewone vordering of boekvordering aangeduid. Voor het bestaan van een vordering op naam is geen (waarde)papier noodzakelijk. Indien er een akte van de vordering op naam wordt opgemaakt, dan dient die akte enkel tot bewijs van de vordering.

Wat kan worden verpand?

Een pandrecht kan worden gevestigd op verschillende goederen, zoals voertuigen, voorraden, machines, maar ook op (geld)vorderingen die de pandgever heeft op derden (zijn debiteuren). Het pandrecht is dus een ijzersterk recht! In deze bijdrage ga ik in op de specifieke eigenschappen van verpanding van (geld)vorderingen.

Hoe wordt een vordering op naam geleverd?

De overdracht van een vordering op naam heet een cessie. Een schuldeiser kan een vordering op een schuldenaar overdragen aan een derde. Dan treedt deze derde in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De schuldeiser die de vordering verkoopt wordt cedent genoemd, en de verkrijger van de vordering cessionaris.

Wat betekent Gesecureerde vordering?

Bij verpanding van een gesecureerde vordering verpandt de pandhouder zijn eigen vordering op de pandgever in plaats van de vorderingen die de pandgever heeft op zijn debiteuren. Deze eigen vordering van de pandhouder op de pandgever is versterkt met een zekerheidsrecht.

Wat is een vordering aan toonder?

Het recht aan toonder behelst een recht op een vordering. De debiteur (de schuldenaar) maakt een papier op dat de strekking heeft dat de toonder van het papier recht geeft op voldoening van de vordering. De toonder legitimeert zich door middel van het papier en kan hiermee zijn recht op de vordering uitoefenen.

Wat is een vordering goederenrecht?

Bij het in goederenrechtelijke zin schuldeiser zijn van een vordering, past dat de rechthebbende van de vordering, de eigenaar, daarover in goederenrechtelijke zin kan beschikken door de vordering over te dragen of daarop een beperkt recht te vestigen.

Hoe kan een stil pandrecht worden gevestigd?

Een stil pandrecht wordt gevestigd door een notariële akte of een onderhandse akte op te stellen en te ondertekenen. De onderhandse akte (die dus niet via de notaris gaat) moet geregistreerd worden bij de belastingdienst. Een stil pandrecht kan worden omgezet naar vuistpand door het onderpand alsnog in bezit te nemen.

Wat is de juiste Leveringshandeling voor de overdracht van een vordering op naam?

Voor overdracht van een goed is op grond van art. 3:84 BW een geldige titel, een beschikkingsbevoegde vervreemder en een leveringshandeling vereist. 3:94 BW is de levering bij vorderingen op naam nader geregeld. Deze levering wordt vaak aangeduid als cessie.

Hoe lever je een vordering?

De overdracht van een vordering gaat volgens de drie criteria uit art. 3:84 lid 1 Bw, door middel van een geldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder. 3:94 Bw, kent twee vormen van levering (verder cessie), de openbare cessie en de stille cessie.

Related Posts