Wat valt er allemaal onder de vlottende activa?

Wat valt er allemaal onder de vlottende activa?

Vlottende activa (current assets) zijn die bezittingen van een persoon, bedrijf of organisatie die maar gedurende één productieproces kunnen worden gebruikt….Voorbeelden van vlottende activa:

  • voorraden (grondstoffen en/of gereed product)
  • debiteuren.
  • liquide middelen (bank en kas)

Wat zijn kortlopende schulden op de balans?

Op de balans staan de kortlopende schulden aan de rechterzijde (Passiva ). Bij Kortlopende schulden kun je denken aan nog te betalen (BTW) belastingen, loon, maar ook kortlopende leningen. Naast kortlopende schulden bestaan er ook langlopende schulden waarbij de looptijd van een verplichting langer is dan één jaar.

Is liquide middelen vlottende activa?

Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn: De waarde van product voorraden. Vorderingen (debiteuren) Liquide middelen verspreid over bank en kas.

Wat behoort tot de liquide middelen?

Het kan bestaan uit meerdere dingen. Onderdelen van liquide middelen zijn bijvoorbeeld het contante geld (kas), je positieve saldi op de bank (giraal geld) en beleggingen in aandelen die in principe in geld kunnen worden omgezet. Kortom, met liquide middelen kun je betalen.

Wat valt onder schulden op korte termijn?

Vlottende schulden, kortlopende schulden of kort vreemd vermogen zijn de betalingsverplichtingen die een bedrijf (persoon/ juridisch rechtspersoon) op de korte termijn, dat wil zeggen binnen één jaar, moet voldoen.

Wat zijn schulden op een balans?

Schulden zet je aan de rechterzijde (de creditzijde) op de balans. Onder deze creditzijde valt naast de schulden ook het eigen vermogen. Deze posten worden bij elkaar ook wel ‘passiva’ genoemd. Dit zijn schulden van minder dan een jaar zoals een leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant.

Wat valt er allemaal onder liquide middelen?

In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.

Related Posts