Wat valt er onder financiele activa?

Wat valt er onder financiele activa?

Financiële Vaste Activa zijn deelnemingen in andere bedrijven, financiële vorderingen of aandelen. De onderneming heeft aandelen van een ander bedrijf gekocht of heeft aan dat bedrijf kapitaal gegeven. Ook dochterondernemingen vallen in de deze categorie vaste activa.

Wat zijn rentedragende activa?

Rentedragende activa leveren een rendement op, zonder de koersschommelingen van fondsen en aandelen. Zo ontvang je een rendement dat gemiddeld weliswaar lager is, maar waarmee je jouw risicoprofiel in balans brengt.

Wat betekent totale activa?

Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Dit kunnen gebouwen of auto’s zijn, maar ook beleggingen op de langere termijn of de inventaris van het bedrijf of de onderneming.

Lees ook:   Wat is een C4 bomb?

Wat zijn activaprijzen?

De waarde van activaprijzen als vooruitziende economische variabelen staat vast. Grootste probleem is wel dat activaprijzen verschillende bronnen van informatie hebben. Niettemin kunnen aandelen- en huisprijzen dienen als leidende indicator van de reële economie of inflatie.

Wat valt er onder overige vaste activa?

Overige materiële vaste activa

  • Gebouwen waarvan de onderneming wel eigenaar is maar die ze niet zelf gebruikt voor haar activiteit.
  • Niet langer gebruikte materiële vaste activa.
  • Inrichtingskosten van gehuurde gebouwen (onder bepaalde voorwaarden)

Wat zijn langlopende rentedragende vorderingen?

Langlopende rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.

Wat zijn rentedragende schulden?

Leningen, kredieten of debetstanden waarover rente moet worden betaald.

Wat zijn activa kosten?

In de kosten- en winstbepaling, een deelgebied van de bedrijfseconomie, wordt met de activa van een onderneming de in geld uitgedrukte waarde bedoeld die het geheel aan bezittingen van de onderneming vertegenwoordigt.

Financiële vaste activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide middelen of in de vorm van uitstel van betaling, aan zulke verbonden ondernemingen.

Lees ook:   Welke bijzinnen staan er achteraan?

Waar staan waarborgsommen op de balans?

Betaalde borg is een balansverschuiving, je ruilt geld in voor een vordering. Deze balansverschuiving vindt plaats op de linkerzijde van de balans (activa), de kant waarop je bezittingen staan. Hierop staan dus o.a. je ‘banksaldo’, ‘kassaldo’ maar ook je ‘vorderingen’.

Wat zijn financiële vaste activa?

Financiële vaste activa zijn geen beleggingen of aandelen van het bedrijf maar participaties in andere bedrijven. Vaak zijn dit dochterondernemingen. Er bestaan verschillende soorten financiële vaste activa, afhankelijk van de graad van participatie in het bedrijf. Begrijp je deze balansrubriek nu beter? Of heb je er nog vragen over? Stel ze

Wat zijn materiële vaste activa?

Materiële vaste activa. Materiële vaste activa zijn de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard, wat betekent dat je ze kunt pakken of aanraken. Enkele voorbeelden van materiële vaste activa: Grond en gebouwen.

Lees ook:   Hoe weet je of je tv bluetooth heeft?

Wat zijn immateriële activa?

Immateriële vaste activa. Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in de onderneming, maar niet in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben.

Welke soorten vaste activa zijn er?

Vaste activa bestaat uit 3 soorten, namelijk:

  • Immateriële vaste activa.
  • Materiële vaste activa.
  • Financiële vaste activa.

Wat is vlottende activa voorbeelden?

Voorbeelden van vlottende activa De waarde van product voorraden. Vorderingen (debiteuren) Liquide middelen verspreid over bank en kas. Lees meer het bank– en kasgrootboek.

Related Posts