Wat zijn de bevoegdheden van de wetgevende macht?

Wat zijn de bevoegdheden van de wetgevende macht?

De federale wetgevende macht maakt de wetten en controleert de uitvoerende macht. Ze wordt uitgeoefend door het parlement en de koning. Het parlement bestaat uit twee kamers, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ze zorgt ervoor dat de wetten in concrete gevallen worden toegepast en nageleefd.

Wat is het voordeel van drie gescheiden machten?

Volgens Montesquieu’s theorie dient de staat zo ingericht te zijn dat drie machten van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken. Het gaat hierbij om de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Op deze manier zou niet één van deze machten de overhand kunnen krijgen.

Wie heeft er macht in Belgie?

De wetgevende macht in België wordt op federaal niveau gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat (art. 36 van de Grondwet). Daarnaast zijn er gemeenschaps- en gewestparlementen.

Wie heeft het meeste macht in Belgie?

De Belgische federale regering bestaat uit de Koning, ministers en staatssecretarissen. De ministers vormen tezamen de ministerraad. De Koning zit deze officieel voor, maar doet dat in de praktijk niet meer (of bij wijze van ceremonieel).

Wie is de wetgevende macht op gemeentelijk niveau?

Nationaal beleid. Het parlement (de Staten-Generaal) vormt samen met de Koning en ministers de wetgevende macht; de uitvoerende macht berust bij de Koning en de ministers. De positie van de koning is vastgelegd in de Grondwet.

Wie vormen op gemeentelijk niveau de wetgevende macht?

In Nederland vormen de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de regering samen de wetgevende macht. In Nederland moeten alle wetten door een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer aangenomen worden, wijzigingen in de Grondwet door een meerderheid van ten minste twee derde.

Wie is de wetgevende macht in Vlaanderen?

Het Vlaams parlement en de Vlaamse regering oefenen de wetgevende macht uit van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams parlement bestaat uit 124 parlementsleden.

Related Posts