Hoe wordt de werkbonus berekend?

Hoe wordt de werkbonus berekend?

Die bepaalt een vermindering van RSZ-bijdragen voor medewerkers met lage lonen, zónder het brutoloon te verhogen. De vermindering is een forfaitair bedrag dat geleidelijk daalt naarmate het loon stijgt. Als werkgever breng je het bedrag in mindering van de normale werknemersbijdragen van 13,07 % van het brutoloon.

Hoe bereken je de werkbonus?

Kort samengevat is de werkbonus een werknemersbijdragevermindering waardoor je als werknemer met een laag loon een hoger nettoloon overhoudt. Deze vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat afgetrokken wordt van je gewone RSZ bijdrage van 13,07%.

Sinds 1 maart 2020 gelden nieuwe, geïndexeerde bedragen voor de toekenning van de werkbonus (R). De exacte berekeningswijze vind je hier….2. Arbeiders.

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro)
≤ 1.674,49 222,10
> 1.674,49 en ≤ 2.611,78 222,10 – (0,2370 x (S – 1.674,49))
> 2.611,78 0,00

Wat is een werkbonus op je loonfiche?

De ‘werkbonus’ is een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werknemer. Deze vermindering is van toepassing op werknemers met lage lonen en biedt hen de mogelijkheid een hoger nettoloon te genieten.

Heb ik recht op een werkbonus?

De werkbonus is geldig voor alle contractuele medewerkers in de privé- en openbare sector van wie het referentieloon onder een bepaald bedrag blijft. De meeste statutaire medewerkers komen niet in aanmerking. Net zomin als leerlingen, stagiairs, jobstudenten en geneesheren in opleiding.

Wat is bv vermindering werkbonus?

De fiscale werkbonus is een vermindering van bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag inkomen die recht hebben op een vermindering van socialezekerheidsbijdragen (de zogenaamde sociale werkbonus). Deze vermindering bedraagt 33,14%.

Wat is een werkbonus en welk doel heeft de werkbonus?

Werkbonus. Vanaf 1 januari 2000 is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen van kracht, dat tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

Waarom krijg ik een werkbonus?

Wat is bv op exceptionele vergoedingen en toelagen?

Wat zijn exceptionele vergoedingen? Het zijn beroepsinkomsten die de werkgever buiten de normale bezoldigingen betaalt of toekent aan zijn personeelsleden.

Related Posts