Waar staat omschreven wat een verdachte is?

Waar staat omschreven wat een verdachte is?

Zonder wettelijke grondslag merkt het Openbaar Ministerie (OM) soms ook getuigen voor wie (nog) geen redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit bestaat, als verdachte aan. Volgens het OM verkrijgen deze getuigen hierdoor eveneens het recht om te zwijgen of contact te hebben met hun raadsman.

Wat betekent rechtspraak?

De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm. De kantonrechter behandelt onder meer lichte strafzaken en civiele zaken tot een bedrag van € 25.000.

Wat betekent onschuldpresumptie?

Recht op een eerlijk proces De onschuldpresumptie – ook wel het vermoeden van onschuld – houdt kortgezegd in dat degene die wordt vervolgd, voor onschuldig wordt gehouden ’totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

Wat is de rechtsgang?

m., gang, (voorgeschreven) verloop van rechtszaken; procesgang.

Een verdachte is volgens de wet iemand ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat diegene een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft. Het woord “redelijk” heeft hier specifiek de betekenis dat het vermoeden beargumenteerd moet kunnen worden met relevante argumenten.

Hoe bewijs je onschuld?

Ten eerste moet een onafhankelijke rechter – of in het geval van zware criminaliteit een volksjury in het Hof van Assisen – beslissen over schuld of onschuld. Het openbaar ministerie, die de Staat vertegenwoordigt, en de verdachte krijgen allebei de kans om met bewijsmateriaal schuld of onschuld te doen bewijzen.

Wie hebben er te maken met een verdachte?

Denken de politie en de officier van justitie (Openbaar Ministerie) dat u een strafbaar feit heeft gepleegd? Dan bent u een verdachte. De officier van justitie kan het strafbare feit zelf behandelen of de strafrechter vragen om een oordeel.

Wat is Schuldpresumptie?

In Amerika is er een variant op de onschuldpresumptie bedacht: de schuldpresumptie. De mensen in de Verenigde Staten hebben het alternatief wegens strijd met de beginselen van een vrije samenleving afgewezen.

Welke 3 rechten heeft een verdachte?

U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht. U hoeft de vragen niet te beantwoorden (zwijgrecht). U heeft het recht om vóór het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. U heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor om u bij te staan.

Wie kan wanneer als verdachte worden aangemerkt?

Na het instellen van vervolging wordt onder de verdachte verstaan degene tegen wie de vervolging is gericht. 2. Iemand mag alleen als verdachte worden aangemerkt indien ten aanzien van hem uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit.

Related Posts