Waarom is recht zo belangrijk?

Waarom is recht zo belangrijk?

Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je mens bent, welk geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Ze gelden altijd en overal, voor iedereen. Mensenrechten hebben een speciale plaats in het recht.

Wat houd het recht op gelijke behandeling in?

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen. Bijvoorbeeld op basis van hun geslacht of hun godsdienst.

Waarom is gelijkwaardigheid zo belangrijk?

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ze hebben gelijke rechten en zijn voor de wet gelijk. Deze mensenrechten zijn een belangrijk uitgangspunt van iedere democratische samenleving. Dat in jouw land een bepaalde groep mensen zich niet vrij mag uiten, niet vrij zijn godsdienst mag uitoefenen.

Waarom rechten en plichten?

Grondrechten zijn vastgelegd in internationale verdragen en onze grondwet. Zij geven ons als burgers de vrijheid van onze godsdienst, de vrijheid om onze mening te uiten of het recht om te stemmen. Die grens ligt daar waar de vrijheid van de ene burger de vrijheid van een andere burger aantast.

Lees ook:   How do you get to Cerulean Cave F4?

Wat is gelijke behandeling?

Het is de werkgever verboden om onderscheid te maken op grond van ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, geslacht (art 1 AWGB) of leeftijd (art 1 WGBL).

Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben en die kan uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken.

Related Posts