Wat financier je met crediteuren?

Wat financier je met crediteuren?

Wanneer een ander bedrijf een product of een dienst aan u geleverd heeft, moet u de bijbehorende factuur betalen. De partij aan wie u dit bedrag verschuldigd bent staat bekend als de crediteur. In de boekhouding worden de verschuldigde bedragen aan crediteuren gezien als schuld.

Wat wordt bedoeld met werkkapitaal?

In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Wat is geïnduceerd netto werkkapitaal?

(Geïnduceerd netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva voor zover die vanuit de omzet geïnduceerd zijn {Financiering}.

Hoe ontstaan liquiditeitsproblemen?

Liquiditeitsproblemen. Als een onderneming meer kosten heeft dan opbrengsten, dan krijgt zij op de langere termijn liquiditeitsproblemen. Liquiditeitsproblemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door slechte bedrijfsresultaten, te hoge investeringen, te hoge aflossingsverplichtingen of te grote voorraden.

Wat valt er allemaal onder crediteuren?

Een crediteur is een persoon die u nog moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan uw leverancier. Crediteuren zijn de afzenders van de facturen die u ontvangt en moet betalen.

Hoe kom je aan werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en kortlopende schulden). Met het werkkapitaal kun je de dagelijkse uitgaven voldoen.

Wat betekent een negatief netto werkkapitaal?

In geval van een negatief netto werkkapitaal is de som van de vlottende activa dus kleiner dan de som van de vlottende passiva. Dit betekent dat een deel van het kortlopend vermogen (vlottende passiva) wordt aangewend voor de financiering van de vaste activa.

Related Posts