Wat is een Functiefamilie?

Wat is een Functiefamilie?

Een functiefamilie: groepeert en beschrijft functies die op vlak van de aard van activiteiten en vereiste competenties gelijkaardig zijn.

Wat is een Functiereeks?

Wat zijn functiereeksen? Een functiereeks is een specifieke groep van schaalniveaus binnen een functiefamilie waarvoor één functieprofiel is opgesteld. In dit functieprofiel zijn de resultaatgebieden beschreven die bij de functies passen.

Wat is Functiegebouw Rijk?

door het Functiegebouw Rijk wordt inzichtelijk welke loopbaanstappen u binnen de Rijksoverheid kunt maken en wat daar voor nodig is in termen van resultaten, competenties, opleiding en ervaring.

Wat is het functiegebouw?

Een functiegebouw een overzichtelijk schema waarin functies in een organisatie staan, inclusief een beschrijving van de taken, vaardigheden en bevoegdheden per functie.

Wat zijn resultaat gebieden?

Een resultaatgebied definiëren wij als een verzameling activiteiten of taken die leiden tot een resultaat.

Wat valt onder onderwijsondersteunend personeel?

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan toa’s, paramedici, conciërges en administrateurs. Daarnaast kunnen OOP’ers een combinatiefunctie vervullen, bijvoorbeeld als pedagogisch medewerker in de voor- en naschoolse opvang.

Hoe werkt HR21?

HR21 is gebaseerd op vrijwillige deelname. Gemeenten kiezen zelf of ze zich bij HR21 aansluiten en op welk mo- ment ze dat doen. HR21 is web-based. Gemeentelijke organisaties die zich bij HR21 aansluiten, werken in een eigen deel van een gezamenlijke webomgeving.

Wat is een functiebouwwerk?

Het functiebouwwerk geeft aan hoe het werk en de aansturing van het werk het beste kan worden verdeeld. De functiestructuur biedt mogelijkheden voor medewerkers om zich in hun loopbaan te ontwikkelen.

Wat betekent O&F?

Een belangrijke fase in een reorganisatie is het opleveren van een Organisatie- en Formatierapport (O&F-rapport). Het O&F-rapport geeft inzicht in hoe de nieuwe organisatie gaat werken, wat de gevolgen zijn voor de medewerkers en hoe die worden opgevangen.

Hoe bouw je een functiehuis?

Bedenk eerst als organisatie wie je bent en waar je naar toe wilt en wat je doel met het functiehuis is. De functieprofielen vormen de bouwstenen voor je functiehuis. Voorkom de klassieke fout door te denken dat je weet wat een functie inhoud. Begin met een job interview met de functie-houder.

Wat is een Functiematrix?

Een Functiematrix is een handig hulpmiddel om snel te kunnen zien hoe een functie qua functieniveau staat ten opzichte van andere functies in de organisatie. Het gaat erom benaming te kiezen die in de organisatie gebruikelijk is. In de cellen plaatsen we de functienamen.

Een Functiefamilie bestaat uit een aantal gelijksoortige functies die onderling in zwaarte verschillen vanwege verschil in verantwoordelijkheid en ervaring. In plaats van het gedetailleerd beschrijven van elk van die functies, worden in een schematisch overzicht de onderlinge verschillen naast elkaar gezet.

Wat gebeurt er als je een schaal omhoog gaat?

In de meeste gevallen schuif je horizontaal door als je een schaal omhoog gaat. Dat betekent dat je op dezelfde trede blijft, maar dan wel in een hogere schaal. Hoe de inschaling precies werkt, kun je ook lezen op Loonwijzers pagina over cao-lonen.

Related Posts