Wat is een pedagogische context?

Wat is een pedagogische context?

Pedagogiek is de studie naar opvoeding en ontwikkeling van kind tot volwassenheid. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media, etc. De nadruk ligt vooral op het handelen.

Wat is een goed veilig pedagogisch klimaat?

Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door vaste regels en structuur en geeft daardoor voorspelbaarheid en rust. Vaste afspraken, regels en routines, duidelijke verwachtingen, heldere structuren en kaders zorgen voor voorspelbaar leerkrachtgedrag. Leerlingen weten waar ze op kunnen rekenen.

Het gaat dan om de kwaliteit van de relatie tussen ouders en kinderen en de manier waarop ouders hun kind sturen en beïnvloeden (Blokland, 2010).

Wat valt er onder pedagogiek?

Pedagogiek is opvoedkunde. Andere gangbare betekenissen zijn onderwijsleer en opvoeding. De pedagogiek probeert op een systematische manier kennis te verwerven over de ontwikkeling van een kind tot zijn volwassenheid. Pedagogiek is een wetenschap, de uitvoerder daarvan is een pedagoog.

Wat is pedagogische kwaliteit kinderopvang?

De kwaliteit van kinderopvang kan omschreven worden als datgene dat de opvang verantwoord maakt. Naast de veiligheids- en gezondheidsaspecten is de pedagogische kwaliteit bepalend. Hoge pedagogische kwaliteit zorgt ervoor dat kinderen zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen.

Wat is pedagogisch en didactisch handelen?

Pedagogisch handelen betreft al het handelen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt voor je handelen. Didactiek gaat over het overbrengen van leerstof, over het onderwijzen, het vakmanschap van de leraar.

Wat is pedagogisch begeleiden?

De pedagogische begeleiding is een team van onderwijsexperts die scholen en hun werking ondersteunen. Hun doel is de kwaliteit van het onderwijs in de scholen die zij begeleiden tot op een zeker niveau te brengen.

Wat is pedagogiek en didactiek?

Welke vaardigheden pedagogisch medewerker?

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Communicatieve vaardigheden. Naast de kinderen heb je ook veel contact met ouders en collega’s.
 • Creativiteit. Knutselen, spelletjes spelen, dansen, toneelspelen, de natuur in.
 • Inlevingsvermogen.
 • Organisatietalent.
 • Samenwerken.
 • Zelfstandigheid.
 • Betrokkenheid.
 • Verantwoordelijkheid.

Welke Interactievaardigheden zijn er?

Zes interactievaardigheden

 • sensitieve responsiviteit.
 • respect voor de autonomie.
 • structureren en grenzen stellen.
 • praten en uitleg geven.
 • ontwikkeling stimuleren.
 • begeleiden van interacties.

Wat doet een kwaliteitsmanager kinderopvang?

De functie van kwaliteitsmanager betreft een zelfstandige functie (één-pitter) waarin jij zowel beleid ontwikkelt als praktische werkzaamheden uitvoert, zoals het schrijven van protocollen en het opstellen en bijhouden van planningen (o.a. interne audits).

Related Posts