Wat is ex apparatuur?

Wat is ex apparatuur?

Hieronder vallen alle producten die in explosieve omgevingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld op een raffinaderij, offshore maar ook in veevoederfabrieken kom je dergelijke explosiegevaarlijke omgevingen voor.

Wat is ATEX zonering?

Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. Een van deze normen bestaat uit het trainen en opleiden van de medewerkers in het veilig werken binnen een explosiegevaarlijke zone middels een ATEX opleiding.

Wat is een explosieveiligheidsdocument?

Een Explosieveiligheidsdocument (EVD) is vanuit ATEX richtlijn 153 verplicht als er in uw bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke gassen of stoffen. In het EVD moet een werkgever organisatorische en technische maatregelen opnemen om explosiegevaar tegen te gaan.

Wat is een ex omgeving?

Wat is een EX zone? De locatie waar mogelijk explosiegevaar aanwezig is door bepaalde gassen of stoffen worden EX zones genoemd. Op locaties waar met brandbare materialen wordt gewerkt is veiligheid van groot belang. Het betreden van zo’n EX-zone is alleen toegestaan met inachtneming van diverse veiligheidsmaatregelen.

Welke apparatuur categorie dient een apparaat te hebben dat in een ATEX Zone 0 staat?

Categorie 1 is geschikt voor gebruik in zone 0 (categorie 1G) of zone 20 (categorie 1D). Categorie 2 is geschikt voor gebruik in zone 1 (categorie 2G) of zone 21 (categorie 2D). Categorie 3 is geschikt voor gebruik in zone 2 (categorie 3G) of zone 22 (categorie 3D).

Wat is zone 22?

zone 0 of 20 = voortdurend explosieve atmosfeer; > zone 1 of 21 = regelmatig een explosieve atmosfeer of langdurige stoflagen; > zone 2 of 22 = zelden een explosieve atmosfeer of stoflagen van korte duur.

Wat is een EVD?

Wat is een explosieveiligheidsdocument (EVD) en wanneer en hoe stel je het op? Op grond van de Arbowet moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen explosiegevaar en dat ook in hun beleid meenemen. Dat houdt onder meer in dat ze een explosieveiligheidsdocument (EVD) op moeten stellen.

Wie mag een EVD opstellen?

In de Arbowet worden geen deskundigheidseisen genoemd. De RI&E en ook het EVD moet echter wel worden getoetst. Dit kan door een kerndeskundige, zoals een gecertificeerde hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts of een gecertificeerde arbodienst.

Related Posts