Wat moet er in een jaarrekening zitten?

Wat moet er in een jaarrekening zitten?

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. De inhoud van dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en soms een accountantsverklaring.

Wie stelt jaarrekening BV vast?

De AV is bevoegd om de jaarrekening vast te stellen. De wet verplicht echter niet tot vast- stelling. Wel is een vastgestelde jaarrekening noodzakelijk om over te kunnen gaan tot winst- bestemming en het verlenen van decharge aan het bestuur.

Wie ondertekent de jaarrekening van een BV?

Iedere bestuurder en commissaris van een BV of een NV die ten tijde van het opmaakbesluit in functie is, dient de opgemaakte jaarrekening te ondertekenen. Voor wat betreft de bestuurder wordt met onderte- kening uitgedrukt, dat deze kennis heeft genomen van de inhoud van de jaarrekening en daarmee in- stemt.

Lees ook:   Hoe paart een witte haai?

Hoeveel dagen na vaststelling jaarrekening deponeren?

Deponeer je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij KVK. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeer je de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Heb je als eenmanszaak een jaarrekening nodig?

Als eenmanszaak ben je niet verplicht om een jaarrekening te maken, maar het kan wel handig zijn. En wel om de volgende redenen: Een jaarrekening geeft inzicht. Voor het krijgen van een zakelijke lening of hypotheek.

Wie ondertekenen de jaarrekening?

Wie ondertekent het bestuursverslag?

Anders dan de jaarrekening wordt het bestuursverslag niet door de algemene vergadering van aandeel- houders vastgesteld en wordt het niet door – indien aanwezig – de commissarissen mede ondertekend. Het verslag is uitsluitend een document van het bestuur.

Related Posts