Wat zijn selectieve vaardigheden?

Wat zijn selectieve vaardigheden?

Het begrip selectiviteit betekent in dit opzicht dat je in je reacties meer aandacht vestigt op bepaalde aspecten van het verhaal dan op andere aspecten. Er zijn vijf soorten selectieve luistervaardigheden: vragen stellen, het parafraseren van inhoud, het reflecteren van gevoel, concretiseren en samenvatten.

Wat is een selectieve master?

Het college van bestuur kan een capaciteitsbeperking instellen voor bepaalde masterprogramma’s. Hierdoor kunnen studenten die wel geschikt zijn, toch niet worden toegelaten. Een dergelijk programma is dus selectiever, omdat er meer studenten afgewezen moeten worden.

Welke vaardigheden zijn bij luisteren van belang?

Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt, maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt. Bovendien stellen luistervaardigheden je in staat de ander te laten weten dat je luistert, de ander zijn verhaal te laten vertellen, en, wanneer dat nodig is, te laten verduidelijken.

Wat is een goede Gevoelsreflectie?

Gevoelsreflectie houdt in de ander te laten weten dat je zijn/haar gevoelens hebt waargenomen. Dat geeft de ander ruimte om zijn emoties te uiten, hij/zij voelt zich geaccepteerd en gerespecteerd in zijn of haar emoties, waardoor er uiteindelijk meer rust en begrip over en weer kan ontstaan.

Hoe verbeter je je luistervaardigheid?

Tips om de luistervaardigheid te verbeteren

  1. Onderzoek alles.
  2. Het gaat om de boodschap.
  3. Je kunt niet niet communiceren.
  4. Houd de focus vast.
  5. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Welke vaardigheden vallen onder Kijk en luistervaardigheid?

Prestatie-indicatoren voor de competentie kijken en luisteren:

  • Geeft duidelijke en complete samenvatting van wat er is gezegd;
  • Blijft doorvragen om informatie compleet te krijgen;
  • Heeft aandacht voor lichaamstaal (non-verbale communicatie);
  • Spiegelt zichzelf op juiste manier.

Waarom Gevoelsreflectie belangrijk?

Door het geven van een gevoelsreflectie geeft u het gevoel van de ander weer. U doet dit met het juiste gevoel, toon en intensiteit. U kunt hiermee checken of u de ander goed hebt begrepen en de ander voelt zich erkent en serieus genomen.

Hoe luisteren zonder oordeel?

Luister zonder oordeel: Concentreer je op de inhoud van wat A zegt en observeer hoe hij het vertelt; gebaren, mimiek, stem, etc. Observeer om het straks terug te kunnen geven.”

Wat is het wier model?

De onderzoekers Larry Barker en Kittie Watson hebben verschillende onderzoeken gedaan waarmee zij de communicatie tussen mensen in kaart brachten. Zij hebben vier fases onderkend in de communicatie tussen mensen: Waarnemen, Interpreteren, Evalueren, Reageren. Dit model wordt het WIER-luistermodel genoemd.

4.05 Gevoelsreflectie Een gevoelsreflectie is een (korte) opmerking, waarmee men verwoordt welke gevoelens men bij de ander waarneemt. Gevoelsreflecties maken de ander duidelijk dat hij is gehoord en begrepen en brengen daarmee rust in het gesprek en versterken het contact.

Wat zijn Gevoelsreflectie?

Gevoelsreflectie – Ervan blijkgeven dat je de gevoelens en emoties van je gesprekspartner hebt herkend.

Related Posts