Welke rechten hebben certificaathouders?

Welke rechten hebben certificaathouders?

Rechten van alle certificaathouders (dus ook zonder het vergaderrecht):

 • Het recht van enquête, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.
 • Recht op uitkering.
 • Rekening en verantwoording van de STAK.
 • Recht op inzage in de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de BV na haar ontbinding.

Heeft aandeelhouder recht op inzage administratie?

Volgens de wettelijke regeling is het bestuur gehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde inlichtingen te verschaffen, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich hiertegen verzetten. Het gaat om informatie van financiële en operationele aard.

Hebben certificaathouders stemrecht?

Op de hoofdregel dat een certificaathouder geen stemrecht heeft in de aandeelhoudersvergadering wordt voor beursgenoteerde vennootschappen een uitzondering gemaakt in art.

Wie is certificaathouder?

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van certificering van aandelen in een bv. Dat betekent vaak dat alle aandelen in de bv worden gehouden door een stichting, die aan de economisch belanghebbenden, de ‘certificaathouders’, certificaten uitgeeft.

Waarom vindt certificering van aandelen plaats?

Onder omstandigheden kan het verstandig zijn om de stemrechten en vermogensrechten van elkaar te scheiden. Bij certificering dragen de aandeelhouders hun aandelen over aan een nieuwe rechtspersoon (meestal een stichting administratiekantoor of STAK). In ruil voor deze aandelen krijgt de aandeelhouder certificaten.

Waar heeft een aandeelhouder recht op?

Rechten van aandeelhouders recht op dividend; recht om een vergadering bijeen te roepen; recht om een verzoek om een enquêteprocedure in te dienen; stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Welke rechten heeft een individuele aandeelhouder?

Een individuele aandeelhouder heeft alle recht op alle informatie over de onderneming, waarvan hij of zij aandeelhouder is. De (juridische) praktijk is echter weerbarstiger. Geldt dit recht op informatie voor de individuele aandeelhouder ook buitenom de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AVA)?

Wie heeft zeggenschap in STAK?

De STAK koppelt het stemrecht los van het winstrecht. Het stemrecht blijft bij de stichting, met u als ‘overdragende aandeelhouder’ in het bestuur. U deelt winst als het goed gaat met uw bedrijf door het uitgeven van certificaten. De STAK beheert de certificaten in een certificatenregister.

Wie is UBO bij STAK?

Onder de Nederlandse UBO-wetgeving is iemand een UBO wanneer hij/zij een direct of indirect eigendomsbelang heeft van 25%. Indien de STAK verplicht is haar inkomsten onmiddellijk door te storten aan de certificaathouders, zijn de certificaathouders niet de personen die een dergelijke voldoende eigendomsbelang hebben.

Hoe gaat certificering van aandelen in zijn werk?

Bij certificering van aandelen worden aandelen in een stichting geplaatst, die daarmee de zeggenschap over de aandelen uitoefent. Deze stichting, ook wel Stichting Administratiekantoor (STAK) genoemd, geeft vervolgens certificaten van aandelen uit aan de oorspronkelijke aandeelhouder.

Kan een stichting aandelen uitgeven?

aandelen over aan de stichting. De stichting verkrijgt hierdoor de aan de aandelen verbonden stem- en winstrechten. Vervolgens kan de stichting certificaten uitgeven welke recht geven op dividenduitkering van de aandelen. Het stemrecht dat verbonden is aan de aandelen blijft bij de stichting.

Rechten certificaathouder (met vergaderrecht):

 • Vergaderrecht (de algemene vergadering bijwonen en daar het woord voeren)
 • Bijeenroepingsrecht.
 • Machtigingsrecht tot bijeenroeping.
 • Oproepingsrecht.
 • Agenderingsrecht.
 • Instemmingsrecht.
 • Instemmingsrecht over wijze van besluitvorming buiten vergadering.
 • Recht van inlichtingen.

Related Posts