Welke soorten economie zijn er?

Welke soorten economie zijn er?

De economie kan worden opgedeeld in vier sectoren:

 • Primaire sector, die grondstoffen en voedsel levert met o.a. landbouw, visserij en delfstoffenwinning.
 • Secundaire sector ofwel de industrie.
 • Tertiaire sector ofwel de commerciële dienstverlening, en.
 • Quartaire sector ofwel de niet-commerciële dienstverlening.

Wat is traditionele economie?

Het traditionele economische systeem dat in feite gebaseerd is op het winnen van grondstoffen, die gebruiken voor productie van artikelen, het gebruik daarvan en tenslotte het afdanken/weggooien na gebruik. Wordt in toenemende mate vervangen door de kringloopeconomie.

Wat betekent lineaire economie?

Een lineaire economie houdt in dat de productie van goederen en het gebruik ervan volgens een lineair patroon gaat: grondstoffen delven, produceren, consumeren en vervolgens afval. Hiermee gooien we steeds waardevollere -want schaarsere- materialen weg (lees: we verbranden het vooral).

Wat is het verschil tussen de drie vormen van materiaal economie?

Simpel gezegd: in een lineaire economie delven we grondstoffen, we verwerken de grondstoffen tot een product en na gebruik gooien we het product weg. In een circulaire economie sluiten we de kringlopen van al deze grondstoffen. Het sluiten van die kringlopen vereist veel meer dan alleen recyclen.

Stadseconomie of stedelijke economie. Nationale economie. Supra-nationale economie. Wereldeconomie, mondiale economie of globale economie.

Wie zijn de twee belangrijkste groepen in de economie?

De belangrijkste vormen zijn:

 • centraal geleide of planeconomie die in praktijk is gebracht door het socialisme.
 • vrijemarkteconomie of kapitalisme dat in zijn pure vorm voorkwam in de beginfase van de industriële revolutie.
 • gemengde economie die nu min of meer in praktijk wordt gebracht in bijna alle landen op de wereld.

Wat is de economische theorie?

10 Beroemde Economie Theorieën. Een economisch model tracht de economische werkelijkheid te verklaren bijvoorbeeld waarom de markten zich gedragen zoals ze het doen. Daarnaast streeft een economisch model ernaar een veronderstelling of een theorie over economisch gedrag te beproeven.

Wat is de economie?

eco·no·mie (de; v) 1de wetenschap die het menselijk streven naar welvaart tot onderwerp heeft: economie studeren2(meervoud: economieën) het geheel van de financiële voorzieningen, de handel en industrie van een land; nieuwe economie rond 2000 opgekomen term voor bedrijven die actief zijn op het gebied van internet.

Wat is een ander woord voor economie?

als woordenboektrefwoord: economie, oeconomie: v. zuinigheid, spaarzaamheid; staathuishoudkunde, landhuishoudkunde.

Hoe kun je het beste leren voor economie?

Hoe kun je economie het beste leren?

 1. Gewoon leren. Dat wist je misschien niet, maar veel economiestof kun je gewoon leren.
 2. Maak veel opdrachten, ofwel: oefenen, oefenen, oefenen. Veel opdrachten maken = veel trainen.
 3. Stamp de economische begrippen en formules in je hoofd.
 4. Maak lijstjes.
 5. Het beantwoorden van vragen.

Hoe werkt een planeconomie?

Een centraal geleide economie (ook: planeconomie, maar niet te verwarren met de vakdiscipline planeconomie) houdt in dat alleen de staat recht heeft op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het marktmechanisme (balans vraag en aanbod) komt te vervallen.

Hoe heet de economische situatie?

De toename van de waarde van het bruto binnenlands product (bbp) kan worden gecorrigeerd voor inflatie. De uitkomst hiervan wordt volumegroei genoemd en wordt gebruikt als een indicatie van de reële toename van de materiële welvaart, oftewel de economische groei.

Wat is een economisch?

economisch – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: e-co-no-mies 1. wat te maken heeft met de inkomsten en uitgaven van een land ♢ de regering neemt economische maatregelen 2. met zo weinig mogelijk geld of tijd en zoveel mogelijk res…

Related Posts